ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

สานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 2)

สานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 2) วันที่ 4 เม.ย. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมฯ

โดยมีกิจกรรมหลักๆ อันได้แก่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้บริหาร, การกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มของบุคลากรสายวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมการขอใช้รถออนไลน์, การจัดระเบียบและสืบค้นไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ