ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นำโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันจัด "งานสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2567” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรจากศูนย์การศึกษาแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ