ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายอำนวยการ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ในด้านต่างๆ อันได้แก่ด้านการบริหารสถานศึกษา, การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา, ด้านวิชาการ, การจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา, ด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการแก่สังคม และด้านบริการวิชาการแพทย์แผนไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   
   
   
   
   
   
   

ภาพโดย : ศรศักดิ์ อุระ

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแพทย์แผนไทย

   
   
   
   

ภาพโดย : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ภาพกิจกรรมการสัมมนาสรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน

   
   
   
   

ภาพโดย : ศรศักดิ์ อุระ