ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ต่อเนื่อง โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 3

วันที่ 7 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมฯ
โดยมีกิจกรรมหลักๆ อันได้แก่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้บริหาร, กิจกรรมข่าวสารประจำเดือน, และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านระบบสารบรรณ,ระบบฐานข้อมูล, ระบบสวัสดิการบุคลากร และหลักเกณฑ์ อัตราการและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ