ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะต่อยอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับคณาจารย์และบุคลากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดในโครงการฯ และ นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับหน้าที่เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร (การขยายพันธุ์พืช เช่น การตอน, การทาบกิ่ง, การเสียบกิ่ง, การปักชำแบบควบแน่น เป็นต้น) การทำฮอร์โมนอย่างง่าย การผลิต EM การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทดแทนการใช้สารเคมี รวมไปถึงการผลิตยาสระผมและน้ำยาล้างจานจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวต่อไป

   
   
   

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร