ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ นำนักศึกษาดูงานและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม  2561  นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์, การบริหารจัดการน้ำ  และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล บำรุงพุทธสถานทอด ณ วัดพุทธวิหาร เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ปัจจัยที่นำถวายวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,754.92 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหน้าสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

รายงานข่าวโดย : นางศุภานัน พรมขอนยาง