ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์โสมฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประทานถวาย ฉลองพระองค์ครุย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอประทานถวาย สูจิบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอประทานถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณานุคุณประโยชน์ต่องานบริการสาธารณสุข ทรงตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป
 

ขอบคุณภาพ: สํานักข่าวไทย TNAMCOT และ ข่าว ท.ท.บ 5
รายงานข่าวจาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย : Boripat Tasee