ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ” ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจหลักการการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังกำลังคนด้านสุขภาพในระดับองค์กร และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังคนได้

โครงการดังกล่าวฯโดยมี อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ เป็นเจ้าของโครงการฯผู้ดำเนินรายการ และเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดร. นพ. ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, นพ. ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ. ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย, นางสาวอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ. อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักบริหารการสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ/ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เขตบริการฯ

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ