กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ม.บูรพา

      คณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดี, ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีมหัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ และในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการวิชาการฯ ได้เดินทางต่อเพื่อเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดี และ ทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

    การจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการของฝ่ายวิชาการ, การวิเคราะห์กระบวนการย่อยของกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร,การวิเคราะห์คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์, วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และทบทวนแผนพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และการศึกษาดูงานด้านระบบ, การบริหารหลักสูตร,การจัดการเรียนการสอนและวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายด้านสาธารณสุขศาสตร์ และให้คณาจารย์และบุคลากรมีโอกาศได้ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติของไทยอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ