ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

60 ปี บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

60 ปี บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

"วันวานร่วมฟันฝ่า  วันข้างหน้าใจผูกพัน

วันนี้ร่วมจิตอธิษฐาน  ขอให้ท่านจงสุขใจ

งานเลี้ยงย่อมเลิกรา  จะเร็วช้าต้องมาเยือน

คิดถึงไม่ลืมเลือน   แม้เดือนปีไม่คลีคลาย

ขอให้พบประสบสุข   ไม่มีทุกข์และผองภัย

มีชีวิตที่สดใส    ตราบชั่วฟ้าดินสลายเทอญ.."

(โดย: อณัชปกร สาระรัตน์)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 แด่ รศ.พรทิพย์ คำพอ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข รศ.เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา นายนครนพ จำปางาม หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายประยอม มณีนพ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องตักศิลา โดยมีกิจกรรมการรำบายศรีสู่ขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ และร่วมรำวงกับวงหมอลำกลอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก ม.อุบล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชรชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์ บุคลากรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และรศ.กาญจนา นาถะพินธุ หัวหน้าภาควิชาฯ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรและการสอน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF การวางแผนแลการเตรียมการเข้าสู่อาเซียน รวมถึงการวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกับบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องตักศิลา อาคาอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดศาลาพระศรีศากยะสาธารณสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำบุญเปิดศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นศาลาประดิษฐานพระบรมรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางลีลา คือ “พระศรีศากยะสาธารณสุข” ซึ่งจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมในวันดังกล่าวได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 รูป และฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ในหัวข้อ “อานิสงส์แห่งการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและอานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูป” บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น

 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: วรรณิสา ฉัตรรักษา

 

สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข ผู้ปกครองอุ่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข” คณบดี ยืนยันกับผู้ปกครอง จบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ“สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข” ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ กว่า 120 คน และได้กล่าวถึงความพร้อมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทำงาน ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงแผนการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังยืนยันว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีงานทำ ซึ่งช่วยลดความกังวลใจ ของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ยังได้กล่าวถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และลักษณะงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในบริบทของคณะฯ มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษา รวมทั้งการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง โดยมี คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. ชนัญญา กาสินพิลา อาจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ ร่วมตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองด้วย

เพื่อให้ผู้ปกครองอุ่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียน นายอนุรักษ์ เครือวัลย์  นายกสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้นำทีมสโมสรนักศึกษา ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา การลงทะเบียน การแต่งกาย กฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ชี้แจงกิจกรรมรับน้องใหม่ และกิจกรรมการร้องเพลงประจำคณะฯ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้ทราบ ซึ่งทีมกรรมการสโมสรนักศึกษาดังกล่าวได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ซึ่งเน้นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา เป็นวิทยากรอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา


 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดอุดรธานี

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

รองศาสตราจารย์ กาญจนา  นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี นำทีมโดย นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากร จำนวน 20 คน ในโครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสาธิตโปรแกรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยากรบรรยาย โดย นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Application & Visualization Idea by Pro-XMind for Efficiency” และ นายศรศักดิ์  อุระ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ Google Application” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น