ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร (ครั้งที่ 2) ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน และ รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานจัดโครงการฯ จากนั้นเสริมด้วยการจัดอบรมการใช้งานระบบลาดิจิทัล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์ Damasac  และทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Ekkarit Pathumporn

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ของสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับพระราชทาน ชั้นตรามหาวชิรมงกุฏ (สายสะพาย 3) ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ภาพกิจกรรม

                       

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 3 ชุด แก่ทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนการลดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 เครื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ให้สามารถยืมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนได้ ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานที่จัดทำระบบการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ณ ห้องสมุดทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

 

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ข่าว : จากเพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว.สร้างงานเฟส 2” พร้อมให้ความรู้ในด้าน “โภชนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเชิญ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการและนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โครงการ “อว.สร้างงาน เฟส 2” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผิดชอบพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ในครั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งโครงการฯ ทั้งหมด จะเสร็จสิ้นในสิ้นเดือนกันยายน 2563 นี้

ภาพ/ข่าวโดย:  นายศรศักดิ์ อุระ