รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ประจำวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.8

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

117.3

114.9

337.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.8

28.2

30.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.3

35.1

31.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

955.81

993.98

990.93

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

3.8

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

2.0

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

109.2

98.0

83.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.0

28.4

29.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

45.7

33.1

32.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.73

994.90

991.54

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

3.8

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.6

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

88.0

97.6

5.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.3

29.3

31.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.1

38.0

29.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.81

993.98

990.93

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

3.5

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

2.0

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

87.9

116.3

261.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.9

29.0

31.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

46.5

31.1

28.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

993.37

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.5

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

2.6

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

104.1

101.9

72.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.1

27.5

29.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.5

36.7

30.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.73

994.90

991.24

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

4.0

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.9

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

1.8

90.2

300.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.3

27.3

29.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.0

39.5

31.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.12

993.98

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.3

4.2

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.6

1.2

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

277.7

340.4

354.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.2

27.8

29.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

33.9

27.3

22.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

4.0

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

312.1

278.2

290.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.9

25.5

27.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

34.7

22.9

16.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.51

992.76

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.5

4.5

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

343.5

337.3

31.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

17.9

22.5

25.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

45.0

29.5

20.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

999.78

997.03

993.68

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.0

5.5

4.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

58.4

90.0

123.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

18.1

22.7

24.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.9

26.9

27.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1001.61

999.48

995.81

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.2

5.8

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

10.9

51.9

338.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.3

23.5

24.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.3

33.5

29.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1001.61

999.17

996.12

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.8

5.4

5.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.5

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

47.7

73.7

122.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

21.0

25.7

26.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.8

36.8

35.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

999.48

997.34

994.59

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.9

4.6

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

14.9

98.4

158.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.5

23.9

25.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

40.5

33.9

31.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1001.92

999.17

996.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.7

5.1

5.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.6

2.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

79.1

73.0

105.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.8

24.4

25.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.2

34.4

31.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1002.22

999.78

997.03

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.5

5.1

5.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.3

2.2

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

69.7

104.2

85.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.7

25.9

27.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.9

36.2

30.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

999.17

997.03

993.98

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

4.8

4.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

92.8

38.9

43.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.2

24.6

26.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.5

35.9

25.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

999.78

997.34

994.59

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.2

5.1

4.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

80.9

71.5

42.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

18.1

22.5

24.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.8

34.1

26.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1000.39

997.64

994.29

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.4

7.8

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.9

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

53.1

6.0

41.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.3

24.3

25.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.0

36.8

32.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

999.48

997.03

993.98

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.7

5.1

4.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

2.0

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

13.3

95.2

106.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.4

27.5

28.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

46.7

34.9

29.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.95

994.90

991.85

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

4.1

6.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

-

-

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

-

-

67.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

-

-

29.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

-

-

35.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

-

-

992.15

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

-

-

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

-

-

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

-

-

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.8

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

76.9

87.7

61.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.1

28.9

31.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.1

39.1

30.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.34

994.90

992.15

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

3.8

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

1.8

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

86.3

109.6

91.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.1

27.8

28.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.9

44.3

41.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.03

994.59

991.54

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

6.1

4.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

2.2

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.3

101.0

127.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.6

28.8

30.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

40.6

35.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

992.46

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.9

3.8

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

357.2

119.6

25.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.4

32.0

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.2

36.4

27.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

3.0

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.6

0.9

0.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

12.1

144.6

212.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.1

30.7

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.3

39.1

32.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

990.01

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

3.5

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

102.7

319.4

136.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.2

29.2

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.9

39.3

33.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.32

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

3.6

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

1.4

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

12.5

119.2

118.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.9

27.0

29.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.6

38.3

34.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

991.54

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.3

4.1

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

2.1

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

107.6

105.3

85.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.7

28.1

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.4

41.4

36.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.59

991.85

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

3.9

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

0.8

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

68.0

252.6

105.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.6

30.5

33.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.0

34.3

28.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

990.93

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

3.4

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.2

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

28.6

183.7

289.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.9

27.9

30.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.4

37.7

32.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

991.85

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.0

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.2

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

96.5

43.2

21.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

19.8

25.3

27.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.3

35.1

31.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.34

994.59

991.24

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.1

4.9

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)