รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประจำวันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

 

 

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

292.9

 

 

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.1

 

 

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.4

 

 

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

 

 

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

 

 

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

 

 

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

 

 

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.5

1.1

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

355.3

154.4

223.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

35.6

37.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.3

43.8

32.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.05

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

2.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.1

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

311.1

49.2

107.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

33.1

34.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.3

49.1

45.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.40

987.27

984.22

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.2

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.2

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

133.6

203.2

94.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.3

33.7

35.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.4

47.4

44.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

986.35

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

3.2

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.2

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

176.7

87.4

102.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.7

35.3

29.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.4

45.8

62.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

985.44

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.3

2.9

5.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.1

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

288.3

124.7

68.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.8

36.8

27.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.2

41.2

71.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

984.22

983.30

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.6

2.6

5.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.9

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

274.5

201.9

133.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.9

36.9

36.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.8

41.6

44.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.30

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.2

2.7

2.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.5

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

251.3

284.5

133.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.8

34.5

36.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.0

49.9

43.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

985.13

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.6

0.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

245.5

275.5

120.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.1

35.2

25.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.5

48.5

77.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

985.44

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

12

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

3.0

6.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

2.0

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

235.9

105.6

94.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.7

36.3

37.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.9

44.3

37.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.05

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.6

3.0

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.1

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

272.1

165.2

282.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.3

37.1

38.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.3

38.3

31.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.05

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.3

2.7

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.8

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

304.4

280.8

253.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.8

34.8

36.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.6

43.8

32.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

985.74

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.4

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.4

1.7

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

266.6

198.5

123.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.6

35.1

34.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.2

44.6

49.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.05

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.4

3.1

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.1

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

299.1

18.6

82.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.2

35.1

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

42.7

54.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

987.57

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.0

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.2

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

98.9

222.8

278.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.5

32.8

33.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.0

49.9

46.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

990.01

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

3.7

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.4

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

117.4

94.9

98.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.6

27.9

30.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.8

65.9

57.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

991.24

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

5.4

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

0.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

245.0

62.5

130.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.2

34.9

34.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.5

45.8

45.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

988.18

985.44

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.6

3.1

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.1

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

358.5

322.2

100.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.1

33.4

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.2

50.1

49.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

989.40

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.4

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.1

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

124.9

93.3

323.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

31.1

28.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.5

62.3

59.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

989.71

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

4.7

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.5

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

145.5

111.6

108.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.3

32.2

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.5

54.6

52.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

989.40

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

3.4

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.5

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

77.0

78.1

124.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

32.0

25.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.0

55.5

77.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

987.57

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.4

5.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)