รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.5

0.3

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

342.2

295.0

134.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.9

30.4

27.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

82.1

62.4

78.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.74

984.83

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.3

11.0

10.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.7

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

341.5

273.0

245.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.0

30.3

32.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.4

60.9

53.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

984.83

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.3

11.3

10.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

2.1

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

280.8

296.5

304.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

32.0

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.2

50.2

51.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.7

11.9

11.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.6

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

280.9

293.4

274.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.5

29.5

29.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

70.7

61.8

60.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

985.74

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.0

10.2

9.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

0.9

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

278.3

277.3

124.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.1

31.4

28.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.0

57.6

69.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.66

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.7

8.4

8.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

0.8

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

224.6

321.2

100.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

31.2

27.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.5

54.1

72.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

987.27

984.22

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.2

7.7

8.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.4

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

276.5

293.5

259.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.6

31.1

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.8

57.0

51.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.74

985.13

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.7

9.1

8.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.4

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

270.9

284.1

257.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

33.4

33.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.6

48.9

48.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.61

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.9

12.0

9.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

133.8

253.6

296.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.8

31.3

31.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

81.1

57.6

57.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.00

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.2

12.6

10.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

0.7

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

263.1

313.3

299.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

30.9

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.9

56.2

48.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

983.91

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.0

11.5

11.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.9

2.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

267.7

269.8

278.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

31.0

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

68.4

58.2

49.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

985.74

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.0

12.3

11.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

0.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

293.4

224.6

147.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.7

28.2

27.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

71.9

67.1

77.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.35

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.3

11.3

9.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.7

222.8

136.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.7

25.5

25.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

80.0

79.3

80.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

984.22

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.1

8.9

9.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.20

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.3

280.1

258.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

31.9

32.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

69.0

56.8

56.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.00

981.77

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.1

11.4

10.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

264.3

269.3

135.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.5

32.5

30.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.5

56.9

61.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

983.00

980.25

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.6

9.7

8.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

200.6

280.5

254.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.8

30.2

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

70.0

61.5

60.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.35

983.30

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.9

9.8

8.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

312.8

237.7

233.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.2

30.6

32.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

73.9

60.5

52.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.96

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.1

8.9

8.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

126.4

298.2

276.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.7

30.5

32.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

84.0

59.1

49.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

986.05

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.8

8.8

7.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.40

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

279.8

38.2

67.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.1

26.4

28.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

81.0

81.4

72.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

984.52

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.1

7.4

6.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.9

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

215.8

124.1

303.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

31.1

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.5

57.4

54.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

984.22

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

4.9

4.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

1.8

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

274.7

272.8

264.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

32.5

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.5

48.8

55.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

4.2

4.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.5

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

291.0

252.1

305.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

31.8

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.4

52.9

46.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.61

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.0

4.4

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.8

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

318.3

276.6

202.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

32.8

34.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.6

52.4

43.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

982.08

981.16

987.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

4.7

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.1

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

264.1

283.5

278.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.2

33.8

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.7

50.9

46.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

981.77

980.55

977.50

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

4.2

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.4

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

276.2

286.3

292.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

31.8

32.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.7

58.0

51.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

982.39

980.25

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

4.3

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.3

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

248.8

274.9

333.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.5

34.5

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.1

48.6

51.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.3

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

0.9

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

278.3

292.9

248.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.3

34.9

36.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.9

47.0

42.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.00

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.8

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.6

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

271.7

276.4

279.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

35.3

35.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.6

42.0

40.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

982.39

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.4

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.9

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

299.8

274.0

17.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.5

33.9

27.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.4

49.3

79.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.30

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.4

6.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.4

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

279.9

335.6

302.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

33.4

33.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.6

52.6

51.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

986.05

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.3

5.2

4.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

202.4

283.9

292.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.3

31.7

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.7

54.7

53.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

987.27

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.0

5.8

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)