รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.3

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

277.7

94.0

98.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

31.7

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.1

53.0

45.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

985.74

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.6

14.4

13.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

1.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

106.7

116.8

72.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.4

30.7

24.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

70.6

56.3

82.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

987.27

985.44

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

9

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.4

13.7

10.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.80

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

117.2

117.4

301.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.5

29.7

26.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

73.1

60.2

79.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

986.05

984.22

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.1

12.9

10.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

0.5

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.3

131.8

57.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.0

29.5

29.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

72.8

65.1

68.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

985.44

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.1

12.3

11.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

2.1

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

94.1

89.8

97.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.1

28.9

30.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.7

66.9

61.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

985.74

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.1

11.0

8.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.0

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

55.2

111.2

119.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

31.3

32.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.9

59.3

55.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

986.66

983.30

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.2

9.5

9.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.6

0.5

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

357.7

257.8

127.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

32.0

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.7

57.9

50.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.35

983.30

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.0

9.2

8.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.6

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

300.5

285.6

290.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.5

35.1

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

43.8

50.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.35

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

7

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.2

7.9

6.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.6

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

116.9

313.9

314.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.3

31.3

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

68.5

55.6

59.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

988.18

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.3

10.1

9.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.8

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

101.9

309.4

87.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.4

30.1

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

80.1

61.8

58.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

988.49

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.1

9.6

8.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.2

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.7

74.5

151.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

30.7

32.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.0

59.6

49.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

987.88

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.6

9.8

9.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

247.5

200.3

153.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.0

32.8

34.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.1

52.5

48.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

987.27

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.3

9.9

9.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.5

1.2

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

157.1

255.7

95.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

31.9

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

69.6

58.6

56.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

987.27

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.6

8.5

7.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.2

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

278.2

301.3

296.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.4

34.4

35.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.2

47.3

41.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

987.27

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.7

6.3

5.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.4

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

330.0

337.3

318.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.4

34.3

36.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.9

43.9

36.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.35

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.3

8.1

6.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.7

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.3

297.4

316.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.2

30.8

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

79.3

61.0

54.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

988.49

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.4

8.5

7.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.4

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

143.5

285.9

121.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.6

33.1

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.0

49.3

56.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

988.49

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.8

5.7

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

0.8

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

323.3

280.6

273.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.6

33.0

32.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.0

51.5

53.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.66

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.3

6.4

6.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.5

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

277.8

153.5

102.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.0

33.5

29.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.7

48.6

71.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.91

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.2

5.6

6.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

2.0

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

282.7

290.8

278.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

33.5

34.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.5

47.4

45.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

983.61

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.7

7.4

6.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

2.4

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

272.5

283.3

224.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

32.0

34.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.7

51.5

44.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

985.44

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.3

7.3

6.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.3

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

204.0

312.1

255.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

33.8

33.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

46.7

47.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

987.27

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.5

8.8

7.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.40

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.4

2.0

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

278.5

252.9

282.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

31.2

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.0

55.4

53.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

987.88

985.44

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.2

10.4

9.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.6

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.1

253.5

260.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.8

31.8

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.6

53.5

50.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

985.74

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.1

12.4

10.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

251.4

329.1

318.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.2

30.0

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.9

60.7

57.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

985.13

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.1

13.0

11.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

245.2

294.7

297.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

28.2

29.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

70.2

62.6

61.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.6

11.3

11.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

307.1

290.4

286.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.3

26.1

28.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

80.1

78.0

68.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

984.52

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

10.4

10.7

10.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.8

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

274.2

285.0

323.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

32.7

32.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.9

51.0

51.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.30

980.55

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.0

10.2

9.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.1

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

293.7

277.6

256.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

32.1

32.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.6

49.5

51.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.13

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.3

12.6

10.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

283.1

278.4

272.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

31.7

32.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.3

54.1

49.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.30

980.55

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

14.1

14.1

13.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.9

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

277.8

300.8

321.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.5

34.3

33.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.4

44.5

51.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

982.39

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

17.0

14.0

11.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)