รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

115.5

86.3

6.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

32.0

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.2

49.7

45.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

988.49

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

15.1

15.1

15.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.2

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

140.8

65.0

120.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

32.5

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.3

51.2

47.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.24

989.10

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

3.9

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.3

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

76.7

79.3

84.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

31.9

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.6

51.4

47.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

989.71

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.6

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.4

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

70.3

119.4

93.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

29.9

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

59.4

47.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.24

989.40

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

4.8

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.3

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

81.9

94.1

23.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.1

32.5

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

47.7

44.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

989.71

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.7

4.0

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.5

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

103.6

102.6

81.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.1

31.0

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.8

53.6

48.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.7

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.5

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

102.0

338.6

63.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

31.3

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.6

51.9

47.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

990.32

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

5.5

4.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.4

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

340.1

78.0

338.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.1

29.9

31.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

81.8

58.0

51.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

989.71

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.9

5.7

5.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.4

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

98.4

78.6

122.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

30.8

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.3

52.1

50.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.93

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

4.0

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

2.0

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

99.2

107.4

126.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

33.1

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.6

42.4

41.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.24

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

3.5

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.5

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

105.8

141.1

327.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.6

31.3

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.5

56.6

54.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

991.54

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.4

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.1

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

108.7

80.9

108.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.6

30.9

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.6

54.1

52.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

989.71

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

4.3

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

2.1

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

97.6

103.7

91.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.3

30.8

30.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.1

49.0

52.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

989.71

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

3.9

4.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.1

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

78.2

97.6

85.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.3

31.8

32.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.5

42.5

41.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.32

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

3.7

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.4

2.3

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

90.2

86.0

78.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

31.2

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.8

48.7

45.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.9

3.9

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.7

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

37.5

65.7

86.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

32.0

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.6

42.4

44.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.8

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.8

76.8

50.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.2

30.2

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.7

39.7

33.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.76

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

4.6

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.4

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

88.1

67.8

98.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

31.3

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.6

41.1

37.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.76

990.63

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

4.2

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.40

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.6

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

79.0

74.0

75.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

31.8

33.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.3

41.5

38.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

992.15

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.5

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

2.6

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

93.9

101.3

87.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

31.1

32.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.7

37.3

32.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.63

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

5.1

4.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.6

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

113.6

99.8

112.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.5

29.3

29.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.7

55.4

57.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

989.10

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.5

6.5

6.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.8

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

141.7

119.6

142.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

32.8

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

50.0

45.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

987.57

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.2

6.3

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.5

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

94.0

101.9

63.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

31.3

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.6

49.4

48.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

989.71

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.1

7.3

7.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.9

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

80.2

70.7

14.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.2

29.1

29.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.4

51.6

50.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

990.32

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.2

8.9

8.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

2.5

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

70.3

90.4

94.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.8

30.7

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.1

44.5

49.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

990.01

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.2

11.0

9.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.60

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

3.0

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

88.9

80.4

87.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.3

29.6

29.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.4

52.2

50.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

990.32

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

15.3

13.1

12.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

1.6

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

82.1

101.5

98.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.5

33.0

34.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.2

49.6

42.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

988.18

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

17.1

16.9

14.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

0.9

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

292.5

125.2

83.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.9

32.7

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.2

48.1

46.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.10

987.27

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

19.8

17.1

15.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

150.2

351.7

11.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.4

33.6

35.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.6

41.3

38.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

987.57

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

21.9

17.2

16.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

2.0

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

107.0

98.7

103.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.3

31.9

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.5

49.9

43.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

988.79

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

19.2

16.1

16.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.4

1.6

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

287.3

131.5

96.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.7

30.9

31.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

69.6

57.3

54.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

989.40

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

19.7

17.7

13.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)