รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.6

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

336.1

57.7

353.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.4

34.9

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.6

39.6

34.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.10

986.66

984.22

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

15.1

15.1

15.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.1

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

126.7

10.7

112.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.1

33.9

34.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.6

43.0

41.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

987.57

985.44

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

2.8

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

0.9

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

76.4

94.1

186.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

33.8

34.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.8

44.5

39.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

988.18

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.3

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.2

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

134.4

105.5

276.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

33.2

34.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.4

44.2

38.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.24

988.49

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.6

3.0

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.3

0.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

337.3

291.0

82.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

32.4

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.5

41.0

40.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

986.96

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.1

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.2

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

85.1

313.1

298.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.3

32.6

33.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.5

34.1

31.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

988.79

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.1

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.4

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

355.6

315.8

348.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

32.1

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.9

33.8

30.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.01

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.1

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.5

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

39.9

118.8

80.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

31.9

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.9

37.4

33.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.63

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.2

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.3

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

50.7

111.4

97.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.5

31.1

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.1

42.5

37.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

990.63

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.3

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.4

0.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.6

60.7

4.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

30.2

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.9

43.0

39.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.63

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.7

3.8

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.4

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

79.5

1.2

101.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.8

29.4

30.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.4

41.1

37.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

992.15

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.0

3.7

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.40

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.7

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

8.8

72.8

70.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.2

29.2

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.4

40.5

37.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.73

993.07

990.63

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

4.0

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.3

2.5

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

75.9

102.6

116.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.3

30.8

29.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.0

38.6

43.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.42

994.29

992.15

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.7

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.3

2.7

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.0

80.2

102.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.5

31.3

31.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.3

42.4

41.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

992.15

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.5

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.4

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.2

80.3

62.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

31.7

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.2

40.3

39.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

990.93

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.4

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.5

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

80.4

84.2

120.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.2

31.4

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.3

41.9

38.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

15.1

15.1

15.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

136.8

79.1

64.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.2

28.5

29.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.0

47.1

44.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.12

993.37

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.2

4.8

4.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

1.7

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

73.1

71.5

86.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

32.0

31.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.0

43.6

43.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.46

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.5

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

1.7

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

85.1

83.4

95.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.8

32.4

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.0

42.8

42.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.63

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.6

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.3

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

88.7

326.1

84.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

32.8

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.3

46.7

41.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.01

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.7

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.4

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

104.9

95.4

80.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.5

31.9

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.1

50.9

42.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.32

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.3

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.2

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.1

72.8

8.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.7

31.0

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.9

53.0

53.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

991.85

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.4

5.1

5.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.7

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

85.3

86.0

91.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.0

32.0

34.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.6

52.3

45.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

990.32

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.4

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.0

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

337.5

207.2

314.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

33.0

28.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.3

50.0

68.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

990.01

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.4

3.1

5.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.5

124.3

305.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.6

30.3

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.1

58.0

58.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.01

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

4.2

4.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

0.8

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

99.6

134.2

100.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

31.3

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.8

50.4

47.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

990.93

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.4

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

91.8

77.3

121.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

30.7

31.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

50.2

45.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

990.93

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.4

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

3.1

2.4

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

108.3

110.0

132.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

31.2

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.7

49.0

47.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.54

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.6

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.5

2.2

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

94.4

126.4

84.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.1

33.0

34.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.5

46.4

43.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

989.71

986.96

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.2

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

2.4

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

94.8

135.4

92.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.8

32.1

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.4

51.4

50.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

988.18

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.7

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)