รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประจำวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

-

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

-

-

-

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

 

 

 

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

-

-

-

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

-

-

-

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

-

-

-

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

-

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

-

-

-

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

-

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

-

-

-

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

 

 

 

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

-

-

-

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

-

-

-

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

-

-

-

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

-

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

-

-

-

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

110.4

-

-

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

21.5

 

-

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.5

-

-

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

-

-

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

-

-

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.2

-

-

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

-

-

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

2.2

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

75.5

76.4

107.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.9

30.3

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.1

36.5

34.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

3.5

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

1.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

64.8

58.4

102.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.1

31.2

33.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.7

44.6

38.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.1

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.2

127.1

144.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.4

31.1

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.2

44.7

39.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

3.1

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

23.6

32.7

65.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.5

27.6

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.8

47.3

40.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.0

4.6

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

21.4

31.7

79.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.8

28.1

28.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.4

40.2

36.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.3

4.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

78.7

79.0

102.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.9

26.4

27.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

46.3

33.9

32.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

4.6

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

82.5

79.8

79.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.7

24.7

25.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.3

34.3

33.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.3

5.3

5.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.40

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

85.6

75.1

32.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.8

28.9

30.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.8

35.0

28.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

4.0

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.7

115.0

80.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.0

27.5

29.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

41.4

32.7

29.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

4.0

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

33.7

57.6

66.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

21.9

26.8

28.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.8

35.0

33.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.0

4.5

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

81.2

98.5

89.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.0

25.0

25.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

38.8

31.1

34.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.4

5.0

5.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

85.6

31.6

69.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

21.5

24.5

24.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

42.1

35.9

35.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.7

5.1

5.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.4

2.7

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

98.0

88.4

98.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.3

28.4

28.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.2

39.7

41.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

600.00

600.00

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.0

4.30.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.5

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

67.1

73.5

68.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.4

29.4

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.8

42.1

37.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.51

992.76

600.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

3.8

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

2.3

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

14.5

79.9

76.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.9

27.7

29.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.0

39.0

35.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.95

994.59

991.54

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

4.1

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

67.7

51.1

80.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.3

26.7

27.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.0

38.5

37.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

998.86

996.42

993.68

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.2

4.6

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

2.0

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

80.4

73.4

54.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.2

28.6

29.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.1

37.9

34.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.34

994.59

992.15

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

4.0

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

66.4

44.9

86.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.0

30.2

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.1

39.6

35.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.46

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

3.6

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.40

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

-

2.2

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

-

125.0

24.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

-

30.5

30.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

-

37.4

37.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

-

991.85

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

-

5

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

-

10.7

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

-

0.60

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

351.2

78.7

317.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.0

29.5

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.0

39.2

34.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.42

994.29

991.24

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.4

3.7

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.2

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

94.0

59.6

82.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.2

29.9

31.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.2

38.9

36.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

993.07

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.0

3.7

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.40

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.2

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

102.7

102.0

109.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

31.4

34.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.2

44.7

36.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

990.63

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.1

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.1

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

347.4

327.9

357.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.6

28.7

31.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.5

48.2

40.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.15

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.4

4.1

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

57.9

248.5

125.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

20.9

26.7

30.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

75.5

52.8

42.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.73

993.68

990.63

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.8

5.5

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

2.2

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

104.8

98.7

101.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.5

30.3

30.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.1

52.9

53.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

991.54

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

3.7

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.8

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

341.3

108.5

114.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.3

29.2

30.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.4

48.9

46.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.24

989.40

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

3.9

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.7

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

74.2

97.7

356.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.3

27.5

27.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.4

55.8

58.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.85

990.01

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.0

5.2

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

1.8

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

331.9

82.3

95.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.0

30.3

29.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.8

46.8

47.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

988.18

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

4.1

4.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)