รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.5

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

127.4

91.8

93.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.6

32.7

36.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.3

49.8

39.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

987.27

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

3.2

2.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.3

2.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

293.6

185.3

104.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

33.6

32.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.6

46.3

53.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.40

987.27

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

3.2

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.6

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

272.5

24.6

9.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.4

36.6

29.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.1

42.2

64.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.35

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.0

2.7

5.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.5

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

321.5

312.5

308.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.4

36.8

33.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.0

38.6

46.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.05

984.22

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

7

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

2.4

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.0

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

250.1

285.2

242.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.4

34.9

36.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.8

45.1

38.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.57

986.05

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.0

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.4

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

276.7

260.4

160.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.0

33.9

34.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.1

46.8

44.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

985.74

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.2

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.7

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

314.6

280.6

138.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.5

33.9

33.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.5

46.4

51.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.66

983.30

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.0

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.2

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

137.5

221.0

261.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

33.6

35.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.8

50.4

43.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.96

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.1

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

108.3

237.0

228.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

31.5

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

76.1

57.5

49.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

986.66

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.2

4.6

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.5

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

160.5

78.6

346.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.1

34.7

25.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.2

46.9

82.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

984.52

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

20

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

2.8

6.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

205.8

214.3

292.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.3

34.2

33.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.5

48.2

48.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

985.13

982.08

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.4

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.9

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

293.6

207.4

337.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.4

35.9

29.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.0

43.3

66.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

984.22

982.08

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

2.7

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

1.8

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

317.4

217.5

226.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

34.0

36.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.6

50.6

41.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.35

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.1

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

2.0

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

157.7

217.4

196.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

33.2

34.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

68.5

56.3

51.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.66

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

3.1

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

297.4

281.4

337.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.2

36.2

23.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.6

44.7

84.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

986.05

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

24

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.6

2.7

6.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.40

12.40

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.8

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

275.6

135.5

249.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.8

38.9

39.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.4

32.8

28.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.91

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.3

2.1

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.9

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

284.4

247.5

320.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.5

37.9

40.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.2

35.0

26.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.61

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

2.4

2.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.3

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

243.9

170.3

257.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.9

37.9

35.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.6

38.8

45.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

983.91

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

2.3

2.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.7

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

237.9

172.3

122.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.3

36.0

38.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.1

41.7

33.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.05

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.2

2.6

2.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.4

85.3

126.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

31.7

35.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

73.2

60.4

47.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

987.27

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.3

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

41.7

313.0

59.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.8

34.0

35.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

71.4

49.7

44.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

985.44

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.0

2.9

2.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.1

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

318.0

262.4

303.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.2

35.3

34.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.1

45.0

44.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

985.74

982.08

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

2.7

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.6

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

241.8

276.4

270.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.9

35.3

35.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.4

43.0

37.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

986.66

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

2.6

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.8

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

238.9

258.3

275.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.6

36.9

34.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.9

35.8

38.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.35

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.2

2.3

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.2

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

28.7

345.4

93.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.6

33.0

34.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.6

46.3

43.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

987.88

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.1

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.20

มิลลิเมตร (mm)

 

 

ประจำวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.6

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

54.2

288.1

347.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.9

35.6

36.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

42.1

36.6

31.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

987.88

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

2.8

2.6

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.7

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

318.2

261.3

353.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.8

31.8

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.0

44.7

38.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

990.32

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.5

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

1.1

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

189.0

132.1

12.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.6

34.7

24.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

46.6

41.6

81.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.10

987.57

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.0

2.6

6.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.7

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

228.8

118.3

215.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

33.9

36.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.0

44.2

36.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

985.74

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

2.8

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.5

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

342.1

89.3

94.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

35.0

37.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.0

42.1

34.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

984.52

981.16

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.3

2.5

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.8

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

245.2

278.0

128.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

34.6

38.2

32.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

36.7

29.2

38.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

984.22

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

2.6

2.1

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)