ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

Wongsa

 
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
คณบดี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 42804

 ประวัติและผลงาน


 ..........................................................................................................................................................................

 Chutikan  

 Chananya

 

 Naowarat

   061
ดร.ชุติกาญจน์   ศักดิ์พิศุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
Email  :  chusak
@kku.ac.th
โทร : 42828

 
ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42831

ประวัติและผลงาน
 
ผศ.เนาวรัตน์  มณีนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42830
ประวิติและผลงาน
 
นางสาวจิดาภา  พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805


Kavin   071    
   
ผศ.ดร.กวินทร์  ถิ่นคำรพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ นวัตกรรม
และการต่างประเทศ

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42832 หรือ 44577
 
นายเทพภมร  คำสอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ฝ่ายการจัดการอาคารสถานที่และระบบทางกายภาพ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44584 
       

 ..........................................................................................................................................................................

  Sunisa-67  

  Wongsa

 

   pornpimon

   
รศ.ดร.สุนิสา  ชายเกลี้ยง
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42850
 ประวัติและผลงาน
 
ศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์
รก.หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 
42804

 ประวัติและผลงาน
 
ดร.พรพิมล  ชูพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 42867

 
 
..........................................................................................................................................................................