สายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงาน

063

นางสาวจิดาภา  พลางวัน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805


งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

    weerin  

    pranee

 

    pratoop

     kwun
นางสาววีรินทณ์  ขันธะติวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :  weerin@kku.ac.th
  
โทร. 42820
 
นางสาวปราณี   อิ่มนาง
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42806
 
นางประธูป   นาสมสร้อย
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
Email  :  nprath@kku.ac.th
โทร  : 42808

 
นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

    piya  

    methee-1

 

    Rojana-1

     
นายปิยะ   หร่อยดา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงานสารบรรณ
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นายเมธี   สิมเสน
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ปฏิบัติงานสารบรรณ
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

 
นางสาวรจนา  หมวดศรี
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
Email  :  roojmu@kku.ac.th
โทร  : 42824

 
 
    jiraporn  

   weerin

 

    plernjit

 

   sujitta

นางสาวจิราพร   บุญจวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
โทร. 42819
 
นางสาววีรินทณ์   ขันธะติวงศ์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820
 
นางสาวเพลินจิต   งามศรี
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานวารสารและพัสดุ
Email  :  nphlon@kku.ac.th
โทร  : 44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานพัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  :  42821

    teppamorn  

    niyom

 

    praman

 

   warut

นายเทพภมร   คำสอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย ผอ.กองบริหารงานคณะฯ

Email  :  thekam@kku.ac.th
โทร  :  44584
 
นายนิยม   เกิดบ้านเป้า
พนักงานช่าง ชำนาญงาน
ปฏิบัติงานอาคารและสถานที่
Email  :  niyoka@kku.ac.th
โทร  :  44579

 
นายประมาณ   บุตรภูมิ
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
ปฏิบัติงานอาคารและสถานที่
Email  : 
prabut1@kku.ac.th
โทร  :  44579

 
นายวรุตม์   ทองจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานยานพาหนะ
Email  : waruth
@kku.ac.th
โทร  :  44584

Suras            
นายสุรเชษฐ์  หล้าโพนทัน
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานยานพาหนะ
Email  : suralap
@kku.ac.th
โทร  :  44584
 
           


งานวิชาการ (Academic Section)

    orawan     kiattisak  

    pornpimol

 

   tirada-1

นางอรวรรณ   ดีสุรกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รก.หัวหน้างานวิชาการ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42825
  นายเกียรติศักดิ์   เกวใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  44580
 
นางพรพิมล   คะโยธา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา
Email  :  porkay@kku.ac.th
โทร  :  42812
 
 นางสาวธิรดา   บุญทองแพง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานทะเบียนนักศึกษา
Email  :  tirabo@kku.ac.th
โทร  :  42814
supanan   arunrat   kumrai   pitul
 นางศุภานัน   พรมขอนยาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
Email  :  supanpro@kku.ac.th
โทร  :  42813

 

 นางสาวอรุณรัตน์  ศิลารัตน์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา
Email  :  aroosi@kku.ac.th
โทร  :  44593

 

 
 นายกำไร   สิมเสน
พนักงานพิมพ์
ประสานงานสาขาวิชา
การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email  :  skumra@kku.ac.th
โทร  :  42886
 

นายไพทูลย์   น้อยวังหิน
พนักงานพิมพ์
ประสานงานสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Email  :  npitoo@kku.ac.th
โทร  :  42858

nichapa  Nattrarika        
 นางณิชาภา   ตาริชกุล
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ชำนาญการ
ประสานงานสาขาวิชา
การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email  :  tsupap@kku.ac.th
โทร  :  42886
นางสาวนัทฑริการ์  บุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประสานงานสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Email  :  nantboon@kku.ac.th
โทร  :  42858


 
 
 
 


งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

jidapa-65-1  

   karuna

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นางสาวจิดาภา   พลางวัน
รก.หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ
Email  :  krisom1
@kku.ac.th
โทร  :  42805

 
นางกรุณา  โสฬสจินดา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44589

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติห้องปฏบัติการกลาง
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826
 
นางนุชจรี   นะรินยา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826
    chunya  

   putsadee

      lao    
นางสาวชัญญา   แสงสุริยา
 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44592
 
นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  44582
 
นางละออ  ข้อยุ่น
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติห้องสมุด
Email :  laow@kku.ac.th

  
โทร. 42827
 
 
    sorasak  

   kritsakorn

 

    ekkarit

 

    pornsak

นายศรศักดิ์   อุระ
พนักงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายกฤษกร   ดีสุรกุล
ช่างซ่อมบำรุง
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email  :  dkissa@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร
พนักงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email  :  ekkapa@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายพรศักดิ์   กุลมินทร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email  :  pornku@kku.ac.th
โทร  :  42898