วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ภายใน พ.ศ. 2567)"

 • พันธกิจ (Mission)

"การจัดการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม"

 • ค่านิยมองค์กรณ์ (Value)

  S : Social Devotion (อุทิศเพื่อสังคม)
  M : Management by Factual Digital (บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
  I : Innovation Focus (มุ่งวิจัยและสร้างนวัตกรมมที่ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน)
  L : Lifelong Learning (ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ตลอดชีพ)
  E : Excellence Service (ให้บริการที่เป็นเลิศ)
 • วัฒนธรรมองค์กร

  LLearning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้
  P : Public mind จิตสาธารณะ
  T : Team work ทำงานเป็นทีม
 • สมรรถนะหลัก

  CC1: ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศที่บูรณาการศาสตร์
  CC2: นวัตกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อัตลักษณ์

  บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)
 • แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Ethic&Moral) นักศึกษา

  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ