ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ
ประกาศ 18/2564 | หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลว. 30 มิ.ย. 64)
ประกาศ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 30 มิ.ย. 64) (2)
ประกาศ 21/2564 | แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ 16/2564 | ผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนภัยพิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) เป็นกรณีพิเศษ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ 15/2564 | ตารางสอบปลายภาค ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ลว. 30 มี.ค. 64)
ประกาศ 5/2564 | การใช้ยานพาหนะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการปฏิบัติงานและสวัสดิการ ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 4 ม.ค. 64)