คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอง
แสดง # 
ชื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2524/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบที่ 811/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 810/2566) เรื่อง อัตราค่าใช้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หนังสือ ว.90 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ (ลว. 24 ส.ค. 2553)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (NEW!)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะจำเป็น ในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1101/2565) เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 3025/2564) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 7 เม.ย. 64)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 864/2560) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 863/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1755/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและการจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จากการให้บริการวิชาการและการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยวิธีจ่ายตรงคณะสาธารณสุขศาสตร์