ศ. นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2525 - 2529