รศ.นพ. สมบัติ ชัยเพ็ชร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 - 2525