ผศ. เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529 - 2533