รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537 - 2545