วันสอบกลางภาค

วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2556
ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556