วันสอบปลายภาค

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556