งานยุทธศาสตร์ 2565

งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
    sorasak  

   karuna

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นางสาวจิดาภา   พลางวัน
ผอ.กองบริหารงานคณะ
รก.หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ
Email  :  krisom1
@kku.ac.th
โทร  :  42805

 
นางกรุณา  โสฬสจินดา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44589

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826

 
นางนุชจรี   นะรินยา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826

      

   

 
 
   
นางยุวดี  เพชระ
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42827

 
 
 
 
 
 
 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    chunya  

   

 

 

 

     

นางสาวชัญญา   แสงสุริยา
 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44592
 
 
 
 
 
 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
    sorasak  

   kritsakorn

 

    ekkarit

 

    pornsak

นายศรศักดิ์   อุระ
พนักงานช่างเทคนิค
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายกฤษกร   ดีสุรกุล
ช่างซ่อมบำรุง
Email  :  dkissa@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร
พนักงานโสตทัศนศึกษา
Email  :  ekkapa@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายพรศักดิ์   กุลมินทร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email  :  pornku@kku.ac.th
โทร  :  42898
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
    putsadee  

   

 

     

 

     

นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44582