งานบริหารทั่วไป 2565

งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

 หน่วยทรัพยากรบุคคล (Human Resource Unit)
    jiraporn  

    pranee

 

    pratoop

     kwun
นางสาวจิราพร   บุญจวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นางสาวปราณี   อิ่มนาง
นักจัดการงานทั่วไป
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42806

 
นางประธูป   นาสมสร้อย
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Email  :  nprath@kku.ac.th
โทร  : 42808

 
นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
นักจัดการงานทั่วไป
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

    niti  

    

 

    

     
นายนิธิ   มีโชคสกุลชัย
นักทรัพยากรบุคคล
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42824
 
 
 
 
 
 
 หน่วยสารบรรณ (Document Unit)
    piya  

    methee-1

 

    

 

   

นายปิยะ   หร่อยดา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นายเมธี   สิมเสน
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

 
 
 
 
 หน่วยอาคารและยานพาหนะ (Building and Vehicles Unit)
    teppamorn  

    niyom

 

    praman

 

   aroon

นายเทพภมร   คำสอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วย ผอ.กองบริหารงานคณะฯ

Email  :  thekam@kku.ac.th
โทร  :  44584
 
นายนิยม   เกิดบ้านเป้า
พนักงานช่าง
Email  :  niyoka@kku.ac.th
โทร  :  44579

 
นายประมาณ   บุตรภูมิ
พนักงานช่างเทคนิค
Email  : 
prabut1@kku.ac.th
โทร  :  44579

 
นายอรุณ  บัวคำภา
คนสวน
Email  :  arunbu
@kku.ac.th
โทร  :  44579

    weerapat  

    warut

 

    

     
นายวีรภัทร   โพธิ์นิล
พนักงานขับรถยนต์
Email  :  weerapho@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
นายวรุตม์   ทองจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
Email  :  waruth@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
 
 
 
 หน่วยคลังและพัสดุ (Finance and Supply Unit)
    jiraporn  

   weerin

 

    plernjit

 

   sujitta

นางสาวจิราพร   บุญจวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นางสาววีรินณ์   ขันธะติวงศ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820
 
นางเพลินจิต   ทุมมานอก
นักจัดการงานทั่วไป
Email  :  nphlon@kku.ac.th
โทร  : 44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
นักวิชาการพัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  :  42821