การจัดการความรู้ในองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. การจัดการความรู้ "เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน" คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)
 
3. การจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ)
4. Review of Community Based Reserch : Assessing Partnership Approaches to Improve Public Health
5. Community Based Participatory Research for Health From Process to Outcomes
6. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning)
7. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
8. สรุปโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning and Reserach Base Learning)
9. ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC)

Products

 
(1) CASCAP Tools

(2) CA-Care Cloud

(3) Thai-Care Cloud
(4) DAMUS Resources for manuscript writing Link
(5) Hands-on writing workshop @ cascap.takasila.org
(6) DAMASAC Open Conference
(7) DAMASAC Open Journal Link
(8) Workshop Management System
(9) Stat Village
(10) TAC: Testing and Assessment Center Link
10. กลุ่มวิจัยตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับบที่ 33/2556
11. ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
12. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา