งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

 หน่วยทรัพยากรบุคคล (Unit)
    thanapin  

    somjit

 

    pranee

     pratoop
างสาวธนพินท์   ทรัพย์ธรณี
รก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42818

 
นายสมจิตร   วินากร
 การเจ้าหน้าที่
Email  :   somwin@kku.ac.th
โทร  :  42809
 
นางสาวปราณี   อิ่มนาง
การเจ้าหน้าที่
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42806

 
นางประธูป   นาสมสร้อย
 การเจ้าหน้าที่
Email  :  nprath@kku.ac.th
โทร  : 42808

kwun            
นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
สารบรรณ(เลขาผู้บริหาร)
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

           
 หน่วยสารบรรณ (Unit)
    piya  

    methee-1

 

    

 

   

นายปิยะ   หร่อยดา
สารบรรณ
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นายเมธี   สิมเสน
สารบรรณ
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

 
 
 
 
 หน่วยอาคารและยานพาหนะ (Unit)
    teppamorn  

    niyom

 

    praman

 

   aroon

นายเทพภมร   คำสอง
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  thekam@kku.ac.th
โทร  :  42892
 
นายนิยม   เกิดบ้านเป้า
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  niyoka@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายประมาณ   บุตรภูมิ
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  : 
prabut1@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายอรุณ  บุวคำภา
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  
@kku.ac.th
โทร  :  44579
    sawien  

    weerapat

 

    warut

     
นายเสวียน  เพ็งพระจันทร์
 ยานพาหนะ
Email  :  saheph@kku.ac.th
โทร  : 44584

 
นายวีรภัทร   โพธิ์นิล
ยานพาหนะ
Email  :  weerapho@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
นายวรุตม์   ทองจันทร์
ยานพาหนะ
Email  :  waruth@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
 
 หน่วยคลังและพัสดุ (Finance and Supply Unit)
    jiraporn  

   weerin

 

    plernjit

 

   sujitta

นางสาวจิราพร   บุญจวง
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นางสาววีรินณ์   ขันธะติวงศ์
 การเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820
 
นางเพลินจิต   ทุมมานอก
คลังและพัสดุ
Email  :  nphlon@kku.ac.th
โทร  : 44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
คลังและพัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  :  42821