งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

 หน่วยจัดการทรัพยากร (Resource Management Unit)
    thanapin  

    nichapa

 

    chunya

     somjit
างสาวธนพินท์   ทรัพย์ธรณี
รก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42818

 
นางณิชาภา   ตาริชกุล
 หัวหน้าหน่วยจัดการทรัพยากร
แผน/งบประมาณ/ประกันคุณภาพ

Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42824
 

นางสาวชัญญา   แสงสุริยา
แผน/งบประมาณ/ประกันคุณภาพ
Email : ratees@kku.ac.th
โทร  : 44592

 
นายสมจิตร   วินากร
การเจ้าหน้าที่
Email : somwin@kku.ac.th
โทร  : 42809

    pranee  

    piya

 

    pratoop

 

   methee-1

นางสาวปราณี   อิ่มนาง
การเจ้าหน้าที่
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42806

 
นายปิยะ   หร่อยดา
สารบรรณ
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นางประธูป   นาสมสร้อย
สารบรรณ
Email  :  nprath@kku.ac.th
โทร  : 42808

 
นายเมธี   สิมเสน
สารบรรณ
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

    kwun  

    sorasak

 

    sawien

 

   weerapat

นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
สารบรรณ(เลขาผู้บริหาร)
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

 
นายศรศักดิ์   อุระ
สื่อสารองค์กร
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  42823

 
นายเสวียน  เพ็งพระจันทร์
 ยานพาหนะ
Email  :  saheph@kku.ac.th
โทร  : 44584

 
นายวีรภัทร   โพธิ์นิล
ยานพาหนะ
Email  :  weerapho@kku.ac.th
โทร  :  44584

    warut  

    

 

    

     
นายวรุตม์   ทองจันทร์
ยานพาหนะ
Email  :  waruth@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
 
 
 
 
 
 หน่วยคลังและพัสดุ (Finance and Supply Unit)
    jiraporn  

   weerin

 

    plernjit

 

   sujitta

นางสาวจิราพร   บุญจวง
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นางสาววีรินณ์   ขันธะติวงศ์
 การเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820
 
นางเพลินจิต   ทุมมานอก
คลังและพัสดุ
Email  :  nphlon@kku.ac.th
โทร  : 44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
คลังและพัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  :  42821