ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิ.ย. – วันศุกร์ 26 ก.ค. 2567 ปิดระบบเวลา 16.30 น.(UTC+7)

  • เว็บไซต์ https://scholarship.kku.ac.th
  • ขั้นตอนการขอรับสมัครทุน https://www.youtube.com/watch?v=JhoMYA725Fw

  • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา(ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567
>> รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/wnqfs
  • ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567
>> รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/21xpf
  • เอกสารรับรองรายได้ผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้อุปการะ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง
>> รายละเอียด https://kku.world/05twu
  • ใบเสนอความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ/หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด (ถ้ามี)
>> รายละเอียด https://kku.world/8pau6