ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.19 น. โดยประมาณ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปยังคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ พร้อมนี้ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความสุข ที่ได้เติบโตไปพร้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

คณบดีร่วมต้อนรับ Dr.rer.nat.Helmut Lehn จาก Karlsruhe Institute of Technology Ms.Mareike Evers จาก Ruhr University ประเทศเยอรมัน

วันที่ 24 มี.ค. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักด์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และศูนย์ EARTH โดย อาจารย์ Anthony Charles Kuster และ อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ร่วมต้อนรับ Dr.rer.nat.Helmut Lehn จาก Karlsruhe Institute of Technology, Ms.Mareike Evers จาก Ruhr University ประเทศเยอรมัน พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ CASCAP และได้หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน เช่น การหมักก๊าซชีวภาพ รวมทั้งร่วมศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น ผลจากการหารือได้แนวทางในการถ่ายทอด Advanced technologies จากเยอรมันที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้ ศูนย์ EARTH เป็น Collaborating unit ต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : Page Facebook ศูนย์ EARTH PH KKU

แจ้งข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

คณบดีและทีมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบปะศิษย์เก่าที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 7,8,9 และ 10 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างคณะและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook Karuna Soroschinda

 

 

 

คณบดีเข้าร่วมพิธีมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับ CKDNET

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand : CKDNET) ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มข.

หลังจากนั้น ได้มีการลงนามความร่วมมือ การเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไต ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ซึ่งผู้ลงนามประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลชัยภูมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายแทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งภายในงาน ยังมีการแสดงและบูธกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และการใช้ CKD Mobile Application อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และ นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานทุกงาน จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะผู้แทนจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้และร่วมการเขียน SAR ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย : อณัชปกร สาระรัตน์

คณบดีให้คำปรึกษาวัดศรีนวล สู่การเป็น Smart Temple

เมื่อวันจันทร์ ที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสำรวจและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ณ วัดศรีนวล อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีการหารือร่วมกับพระภิกษุและคณะกรรมการวัด และได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการสร้างระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็น พระภิกษุ สามเณร ผู้แสวงบุญ อุบาสก อุบาสิกา ญาติธรรม และนักท่องเที่ยว เพื่อการเป็นวัดสร้างสุข สู่การเป็น Smart Temple ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์