ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 8 ปี

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) ครบรอบ 8 ปี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ

หลังจากได้รับฟังพระธรรมเทศนา คณะผู้บริหารได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปและพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น แขกผู้มีเกียรติก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ภาพ/ข่าว โดย :: ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เข้ารับมอบรางวัล สิงห์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล สิงห์ทอง หรือรางวัลธรรมาภิบาล ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโล่สิงห์ทองประทานโดย สมเด็จ     พระญาสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้ไว้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ภายใต้โครงการยกย่องและสรรค์สร้างบุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ปฏิบัติดี และควรค่าแก่การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เกิดความภูมิใจและประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงานแก่องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

รางวัลดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย (สว.นท.) ที่มาจาก สมาชิกองค์กรเอกชน สมาคม ชมรท กรรมการบริหารสมัชชา และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ กว่า 228 องค์กร โดยมีผู้ได้รับรางวัลสิงห์ทองและสิงห์ฆเณศในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 390 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ เป็นบุคคลที่เป็นคนดี ได้รับการยอมรับจากสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคมในวงกว้าง เป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการบริหารองค์กร

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาตร์ ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัณชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา นางสาวสุจิตรา พลเชียงสา นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาเอกคู่ฯ จำนวน 6 คน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการให้เลือกให้ชีวิต ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด

   

 

 

 

คณบดีและคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health"

เช้าวันที่ 24 มี.ค. 59 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health" ณ โรงแรมเซนทารา และช่วงบ่าย ได้เดินทางร่วมประเมินศักยภาพพื้นที่บริการวิชาการ บ้านภูคำเบ้า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา

 

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณท่านอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร หลังจากนั้นได้มีการประชุมตามวาระ ซึ่งครั้งนี้มีท่าน       รอง ผอ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะมีการประสานการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในปีการศึกษานี้ และปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

ไฮเทครักษาโรค! มข.ผนึกกรมการแพทย์ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ และ รพ.มะเร็งอุดรธานี เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรม Thai Care Cloud เชื่อมฐานข้อมูลครอบคลุมระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics Development) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center หรือ DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และสำนักตรวจราชการกรมการแพทย์ โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics) ให้ครอบคลุมเป้าหมายหน่วยงานบริการสุขภาพและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์จำนวน 188 แห่ง ภายใน 3 ปี จากแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโปรแกรม Thai Care Cloud ที่สามารถเชื่อมฐานข้อมูลลูกข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อสามารถทำการวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลทางการแพทย์รายบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งตัวผู้ป่วยรักษาแบบไร้รอยต่อ (Seamless referral system) รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภายในพิธีลงนามความร่วมมือ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้น รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ได้กล่าวนำเสนอระบบ Thai Care Cloud และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย อธิบดี กรมการแพทย์ และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีฯ

ข่าวโดย :: Worawit Siripanuwat