ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดสกลนคร

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร ได้จัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิชาญ แท่นหิน ปภ.สกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน

    โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง ผู้ช่วยนักวิจัย และนายศักดิ์สิทธิ์ ผลภิญโญ นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

    ในการฝึกอบรมภาคเช้ามีการบรรยายเรื่อง การแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อระดมความคิดทำ Workshop และนำเสนอ  แนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการ ร่วมกันหาทางออกแบบการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตระหนักถึงภัยของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการภัยดังกล่าว ก่อให้เกิดการลดลงของไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่ง รวมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ตามคำที่ว่า  ”อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

                         

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
โดยได้รับเชิญจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘Systematic review and Meta-analysis’ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มข. (และผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมกับภาคีเครือข่ายตำบลหนองปลาหมอและตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังแนวทางและความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่งรวมถึงภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Kong Kalasin

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย    รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหาการวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เครื่องมือ การจัดการข้อมูลในการวิจัยและการเขียนเค้าโครงวิจัย แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรมในโรงแรมอย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงพบาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิจัย’ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2564 จำนวน 10 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพด้านการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิจัย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ผลกระทบ และพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 (ส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้ง รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ หัวหน้ากลุ่มวิจัย ACEP ลงนามร่วมกับ นพ.สุวรรณชัย นายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมทั้ง นพ.ชาตรี เมธาธราธิป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

   
   
   

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร