ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Academic Overview ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Academic Overview ให้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 คน ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวด้วย

กิจกรรมในวันดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์แอนโทนี่ คัสเธอร์ อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการสาธารณสุขในประเทศไทย วิชาสาธารณสุขชุมชน และวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะนักศึกษาได้เดินชมสถานที่ต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องสมุด ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเริ่มเรียนวันแรกคือวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์