ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ครั้งแรกในไทย! นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเรียนรู้การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการประมาณค่ามลพิษทางอากาศกับผลกระทบสุขภาพ

วันที่  24  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบวิชา 512 307 Air Noise and Vibration ได้รับเกียรติ จากอาจารย์และคณะทำงานจาก โครงการการใช้เทคโนโลยีแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมในการหาความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคนไทย ภายใต้โครงการชะลอและป้องกันไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CKDNET คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลด้านดาวเทียมและความสัมพันธ์กับสุขภาพ

ในการนี้ ได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจคุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและอนุภาคที่มีขนาดและองค์ประกอบแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาของโรคเฉพาะถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สารเคมี และองค์ประกอบของฝุ่น เช่น black carbon , organic carbon, sulfate , sea salt , dust โดยใช้ดาวเทียมและเซนเซอร์แต่ละชนิด อาทิเช่น MODIS OMI และ MERRA2 รวมทั้งการเข้าถึง จุด ไฟไหม้ hotspot ตามละติจูด 

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 17 คนให้ความสนใจและสอบถามเรื่องดาวเทียมอย่างมากมายและสามารถเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติติการ workshop ในหาองค์ประกอบของฝุ่นและละอองลอยใน ระดับโลก ระดับประเทศไทย   รวมถึงจังหวัดและอำเภอ และจุดต่าง ๆ ตามละติจูด ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคาดว่า หลังจากจบการบรรยายและการทำ work shop ดังกล่าว นักศึกษาจะสามารถตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของดาวเทียมในการเทียบกับค่า ละอองลอย  สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับวงการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใช้ในการอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษหรือแหล่งกำเนิด อาทิ ด้านสุขภาพ สาธารณสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อเตรียมพร้อมด้านฉุกเฉินและ การตอบสนองและปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ