ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตร Intermediate - Advanced Excel ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โพสข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.