ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ณ สนามฝึกอบรม บริษัท NPC & Environmental Service จำกัด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น นำทีมนักศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้งนี้ โดยวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วิทยากรอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติการ 
การใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน 

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากถังแก๊ส

การระงับเหตุเพลิงไหม้ของถังแก๊สโดยใช้มือ

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีสารเคมีรั่วไหลเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎี จำลองสถานการณ์ในช่วงเช้า

 

การจำลองเหตุการณ์การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล

   

ในส่วนของช่วงบ่ายทำการฝึกปฏิบัติโดยการจัดทำแผนฉุกเฉินพร้อมทั้งการเก็บกู้สารเคมีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลโดยนักศึกษาจะทำการจัดทำแผนฉุกเฉินของสารเคมี 2 ชนิด ชนิดที่ 1 จำลองสถานการณ์กรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลภายในโรงงาน

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด ให้ทางคณะ เพื่อใช้ในการการจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป 

ในนามตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าฝึกอบรมและเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย: นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3