ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

PH KKU Show and Share 2020 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Show and Share 2020" ในหัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เผยแพร่ผลงาน (project) จากการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมกับการประกวดผลงาน และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้และนันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัล

สำหรับนักศึกษาผู้ได้รางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการ Show and Share 2020 หัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ประจำปี 2563 มีดังนี้

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ                     นายพงศธร นาดี และ นายอาคเนย์ สร้อยคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ

Popular vote                     นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รางวัลชนะเลิศ                     นางสาวกุลจิรัฐ ศิลาเกษ และ นางสาวชนนิกานต์ หินเธาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวนิรมล ทัพธานี และ นางสาวลลิลา เจริญวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายพชร คำชัยภูมิ

Popular vote                     นางสาวธัญชนก คำผ่าย และ นางสาวฐิติมา ทาน้อย

รางวัลชมเชย                        นายภูดิท วัชรินทร์ธาดา, นายณัฐวัตร แก้วอุบล และ นางสาวปนัดดา มาลีหวล

ประมวลภาพกิจกรรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายศุภกฤต อารีดี, นางสาวพัณณิตา ธิวโต,
นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว และ นางสาวนัฏกานต์ ดงใหญ่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายอานนท์ ทองทวี, นางสาวปนัดดา มาลีหวล, 
นางสาวลลิตา ประจักษ์รัตนกุล และ นางสาวพักตร์พิมล สายจันทร์

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/PublicHealth.KKU