ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ" ให้กับนักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติ รวมทั้งสิ้น 155 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 510 113 การบริบาลปฐมภูมิ (Primary Care) ทั้งนี้คณะได้เชิญวิทยากร คุณกัญญา วังศรี พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. พร้อมทีม ให้การอบรมบรรยาย และฝึกอบรมปฏิบัติการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดโครงการฯ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล และ อ.ดร.พรพิมล ชูพานิช

ซึ่งการจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  หรืออุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีเมื่อพบเจอเหตุต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 12 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 13 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
   
   
   
   

ข่าวโดย : ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ