ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 08.30 – 17.45 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การจัดโครงการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้และทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกสู่สังคมต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร