ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมตัว เตรียมใจสู่บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์จากทุกภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา หลังจากนั้นเป็นบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันกับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากร และ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม

นอกจากนั้นแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนออนไลน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงกองกิจการนักศึกษา ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา การทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนให้มีความสุข และการประกันคุณภาพการศึกษา

cats2 cats2

cats2