ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคน สู่...."บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ" วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี 'รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์' คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ ณ ห้องตักศิลา และห้องภูฝอยลม อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันดังกล่าวคณะได้จัดบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 'รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์' รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
2. ด้านวิธีการและสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย 'คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ' นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
3. ด้านการปรับตัวและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน โดย 'อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง' ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4. สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มข. โดย หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบน้องใหม่ โดย 'นายณัฐชานนท์ เอี่ยมพันธ์' นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ