ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐" วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐" วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล โดยปลูกไว้ ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดี, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมปลูก จำนวนทั้งหมด 3 ต้น
และต่อด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day การบำเพ็ญประโยชน์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ/เอกฤทธิ์ ปทุมพร