ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสัมมนามัชฌิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการสัมมนามัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2563  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับเชิญรุ่นพี่ให้ความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องอีกด้วย

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/