ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

รับน้อง สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาวสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการชี้แจงกิจกรรมรับน้องใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้มีกรรมการพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์จากทุกภาควิชา เข้าร่วมโครงการ

หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชมมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เส้นทางจากสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมซุ้มสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2556 หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัวและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดทั้งโครงการ

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: รัฐพล ไกรกลาง