ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องภูฝอยลมและห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยได้รับการแนะนำแนวทางจากรุ่นพี่ชั้นปี่ 2  เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ